w18-119 Generelle vilkår og betingelser – Faktura Mobil (Rev. B 2018-04-25)

Parter
Worxmate AB, Scheelevägen 27, 223 67 Lund, tlf. 046-2886288, org. nei. 559016-6079, heretter referert til som 'Worxmate'. Kunden, som registrerer og bruker Worxmates tjenester på nettet, heretter kalt "kunden".

Worxmates tjenester består av tjenestene Worxmate, InvoiceMobile, Mobile Invoice, Taximate, Thinxmate og kommende mobil- og skyprodukter. Tjenestene som kunden faktureres for, kalles deretter tjenesten. Denne avtalen kalles avtalen.

Forpliktelser og rettigheter
Worxmate forplikter seg til å:

(a) gi kunden tilgang til tjenesten; Tjenesten inkluderer tilgang til nettjeneste og er normalt tilgjengelig 24 timer i døgnet, med unntak av planlagt nedetid. Planlagt nedetid skal, så langt som mulig, finne sted utenfor arbeidstiden. Worxmate garanterer en tilgjengelighet av tjenesten på minst 99% per kvartal unntatt planlagt nedetid. Ved lavere tilgjengelighet i løpet av et kalenderkvartal har kunden rett til en 50 % reduksjon i gebyret for neste kvartal.

b) Beskytt kundenes personvern. Ikke send inn identifiserbare kundedata eller posisjonering til noen tredjepart uten kundens samtykke. Brukerdata innhentet gjennom bruk av tjenesten kan brukes til å forbedre tjenesten og statistikken på et anonymt aggregert nivå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernregler.

c) Beskytt personvernet til kundens bruker ved å slå av brukerens plasseringsfunksjon hvis brukeren krever det.

d) Gi kundestøtte via e-post og chat-funksjon. Betalende kunder har også telefonstøtte i løpet av hverdager fra 10.00 til 18.00. 9-15. Utenom kontortiden kan det oppstå en svarforsinkelse til neste ukedag.

Kunden forplikter seg til å:
a) Oppgi nøyaktig brukerinformasjon og hold den oppdatert

b) Være ansvarlig for å sikre at brukerens identitet og passord ikke kommer i feil hender. Kunden skal straks varsle Worxmate om tap av brukernavn og/eller passord. Kunden er ansvarlig for ansvar og all bruk av tjenesten til tapet er varslet.

c) Ikke selg eller få tilgang til tjenesten til tredjepart

d) Ikke bruk tjenesten til å skape ulempe for Worxmate eller andre brukere

e) Hold Worxmate ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter eller kundebrukere på grunn av bruk av tjenesten

f) Innhente samtykke fra alle brukere som er koblet av kunden til tjenesten som de blir koblet til, og at dette også betyr at stedsdata vil bli samlet inn i noen tilfeller.

Gebyrer og andre betalingsbetingelser
Kunden er ansvarlig for bruk av tjenesten og er forpliktet til å betale avgifter for tilgjengelighet og bruk av disse. For abonnementstjenester gjøres vanligvis betaling ved å debitere kundens registrerte debetkort, eller faktura sendes ut til brukerens kontaktdetaljer elektronisk via e-post. Hvis fakturaen ikke kan leveres på grunn av ugyldig e-postadresse eller kunden ønsker papirfaktura, sendes fakturaen ut via vanlig e-post med et faktureringsgebyr på 29:-. Med mindre annet er avtalt, fakturerer månedlige gebyrer tre måneder i forveien og ekstra kostnader som påløper, for eksempel i gebyrbeløpet. ytterligere fakturaer eller eLetters, beregnet og fakturert på etterskudd. Kunden er ansvarlig for å sikre at kortet er belastbart den dagen fakturaen utløper. Hvis fakturaen sendes ut, må den betales i samsvar med instruksjonene på fakturaen. Dersom betalingen ikke fullføres på forfallsdatoen, betales renter på sen betaling i samsvar med renteloven fra forfallsdatoen. Kunden er forpliktet til å betale kompensasjon for skriftlige påminnelser og for innkrevingskostnader i henhold til loven. Worxmate forbeholder seg retten til å endre prisene en måned etter varsel.

Ansvarsbegrensninger
Den garanterte tilgjengeligheten utelukker omstendigheter utenfor worxmates kontroll, for eksempel det faktum at worxmate ikke kan kontrollere omstendighetene til produktet. problemer med kundens tilkobling til Internett, manglende kommunikasjon eller andre produkter eller tjenester fra leverandøren, eller redusert tilgjengelighet på grunn av DoS-angrep. Worxmate er heller ikke ansvarlig for trafikkkostnader (f.eks. sms-trafikk) som oppstår under bruk av tjenesten. Worxmate forbeholder seg retten til å endre tjenestebeskrivelsen og teknisk systemløsning for tjenesten. Modifikasjonsarbeid skal utføres med tanke på kundens behov og på en slik måte at det begrenser eventuelle forstyrrelser. Worxmate er ikke ansvarlig for skade eller tap ved forsinkelse, avbrudd, manglende levering eller feil levering av data eller omstendigheter av lignende art. Worxmate er aldri ansvarlig for indirekte skader, som tapt fortjeneste eller produksjon, tap av data, etc.

Kontrakts- og oppsigelsesdato

Så snart kunden har bestilt tjenesten, begynner avtalen å kjøre. Kontraktsperioden er samme periode som betalingsperioden. Kontrakten fornyes automatisk i samme periode hvis tjenesten ikke er avsluttet skriftlig senest en uke før kontrakten er avsluttet. Brukeren har rett til å si opp avtalen innen 14 dager etter bestilling av tjenesten (åpent kjøp). Worxmate vil refundere eventuelle lisensavgifter betalt av brukere før en slik oppsigelse. Ingen andre avgifter vil bli refundert. Oppsigelse av avtalen/tjenesten gjøres skriftlig via e-post til support@worxmate.se

Tjenestelukking
Worxmate har rett til umiddelbart å stenge tjenesten hvis: Til tross for påminnelser betaler kunden ikke betaling innen foreskrevet tid, kunden bruker eller sannsynligvis vil bruke tjenesten på en måte som pådrar seg skade eller ulempe for Worxmate eller tredjepart, for eksempel. å bruke tjenesten uten brukersamtykke eller i strid med gjeldende lov eller offentlige instruksjoner eller i strid med disse vilkårene.
Kunden er forpliktet til å betale gebyrer til tjenesten er suspendert.

Force majeure (andre)
Hvis et parti er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen av omstendigheter utenfor sin kontroll som lyn, arbeidstvist, brann, endret statlig algovernmental bestemmelse, statlig intervensjon, sabotasje, opprør eller opprør, eksport eller import restriksjoner, samt svikt eller forsinkelse i underleverandører tjenester, partiet skal gis rimelig tid til å bøte på dette. Parten er ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelle tap eller skader som den andre parten kan lide som følge av omstendighetene.

Tvist
Tvisten om avtalen håndteres først og fremst mellom kunden og Worxmate. Tvister som ikke kan løses skal avgjøres av voldgiftsdommere i samsvar med svensk lov.

Vedlegg A: Databehandlingsavtale

Mellom
Behandlingsansvarlig: "Kunde"
Og
Databehandler: Worxmate AB
Organisasjonsnummer: 559016-6079
Etableringsland: Sverige

"Databehandler" betyr Worxmate AB for tjenestene som er oppført i Worxmate AB Generelle vilkår og betingelser, §1 Generelt. Behandlingsansvarlig refererer til kunden.
Worxmates generelle spørsmål om avtalen og Worxmates behandling av personopplysninger rapporteres på http://www.worxmate.se/dataskydd/.

1 Innledning

1.1 Begge parter bekrefter at underskriverne er autorisert til å inngå denne databeskyttelsesavtalen ("Avtalen") som er en integrert del av tjenesteavtalen(e) som er inngått mellom partene ("Tjenesteavtalen"). Denne avtalen regulerer behandlingen av personopplysninger i forbindelse med den gjeldende serviceavtalen når som helst.

1.2 Worxmate virker i samsvar med Worxmates personvernerklæring som er tilgjengelig på http://www.worxmate.se/dataskydd/.

2 Definisjoner

2.1 Definisjonen av personopplysninger, spesielle kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), behandling av personopplysninger, registrert, behandlingsansvarlig og databehandler er den samme som den som brukes i gjeldende personvernlovgivning, inkludert Personvernforordningen (GDPR), som gjelder i denne avtalen og i Europa fra 25.

2.2 For den delen av dette vedlegget kalles behandlingsansvarlig som "Kunde" eller "Part", behandlingsansvarlig som "Worxmate" eller "The Party" og samlet som "Partene".

3 Omfang

3.1 Avtalen regulerer Worxmates behandling av personopplysninger på vegne av Kunden og beskriver hvordan Worxmate skal sikre databeskyttelse, gjennom tekniske og organisatoriske tiltak i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3.2 Worxmates behandling av personopplysninger på vegne av Kunden skal oppfylle forpliktelser i henhold til tjenesteavtalen.

3.3 Denne avtalen har forrang over eventuelle motstridende bestemmelser om behandling av personopplysninger i tjenesteavtaler eller i andre avtaler inngått mellom partene.

4 Worxmates forpliktelser

4.1 Worxmate kan kun behandle personopplysninger på vegne av og i samsvar med Kundens dokumenterte instruksjoner. Ved å inngå denne avtalen instruerer Kunden Worxmate om å behandle personopplysninger som følger:
(i) bare i samsvar med gjeldende lov;
(ii) for å oppfylle alle forpliktelser i henhold til tjenesteavtalen;
(iii) spesifisert av Kundens normale bruk av Worxmates tjenester og
(iv) som angitt i denne avtalen.

4.2 Worxmate har ingen grunn til å tro at det er lovgivning som hindrer Worxmate i å følge instruksjonene som er angitt ovenfor. Worxmate skal, etter å ha blitt oppmerksom på det, informere Kunden i tilfeller der Kundens instruksjoner eller behandling, i henhold til Worxmate, bryter gjeldende databeskyttelseslover.

4.3 Kategoriene av registrerte og personopplysninger som omfattes av behandling i denne avtalen, er angitt i dette dokumentet.

4.4 Worxmate skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av personopplysninger i samsvar med gjeldende lover om personopplysninger. Worxmate skal iverksette systematiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå, med tanke på den toppmoderne teknologien og implementeringskostnadene i forhold til risikoen som er involvert i behandlingen, og typen personopplysninger som skal beskyttes.

4.5 Worxmate skal bistå Kunden med egnede tekniske og organisatoriske tiltak, så langt det er mulig med behandlingens art og informasjonen som er tilgjengelig for Worxmate, for å overholde Kundens forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning om forespørsler fra datainnsikt og generell databeskyttelse i henhold til EUs personvernforordning 32-36.

4.6 Hvis kunden trenger informasjon om sikkerhetstiltak, dokumentasjon eller annen informasjon om hvordan Worxmate behandler personopplysninger, og slike forespørsler involverer mer informasjon enn standardinformasjonen fra Worxmate for å overholde gjeldende databeskyttelseslover som databehandler, og det betyr mer arbeid for Worxmate, kan Worxmate belaste Kunden for slike tilleggstjenester.

4.7 Worxmate og dets ansatte skal sikre konfidensialiteten til personopplysninger som behandles i henhold til denne avtalen. Dette begrepet gjelder selv etter at avtalen er utløpt.

4.8 Worxmate skal, med en rask og uten ugrunnet opphold, varsle Kunden, gjøre kunden i stand til å overholde de juridiske kravene som gjelder for informasjon til relevante databeskyttelsesmyndigheter og registrerte om brudd på personopplysninger.

4.9 Videre skal Worxmate, i den grad det er praktisk og lovlig, varsle Kunden om;
i) forespørsler om utlevering av personopplysninger innhentet fra en registrert
(ii) forespørsler fra myndigheter, som politiet, om offentliggjøring av personopplysninger

4.10 Worxmate kan ikke svare direkte på forespørsler fra den registrerte uten samtykke fra Kunden. Worxmate kan ikke dele innholdet i avtalen med myndighetene
som politiet, inkludert personopplysninger, med unntak av det som kreves av loven, for eksempel ved rettskjennelse eller lignende ordre.

4.11 Worxmate har ingen kontroll over hvorvidt og hvordan Kunden velger å bruke tredjepartsintegrasjoner via Worxmate API, via direkte databasetilkobling eller lignende. Ansvaret for slike integrasjoner med tredjeparter er utelukkende Kundens ansvar. Worxmate er ikke ansvarlig som Worxmate for mulig behandling av personopplysninger gjennom slik tredjepartsintegrasjon.

5 Kundens forpliktelser

5.1 Ved å signere denne avtalen bekrefter Kunden at Kunden:

    • når du bruker tjenestene som tilbys av Worxmate i henhold til tjenesteavtalen, behandler personopplysninger i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning
    • har et rettslig grunnlag for å behandle og utlevere relevante personopplysninger til Worxmate (inkludert eventuelle underassistenter som brukes av Worxmate).
    • er eneansvarlig for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av personopplysningene som leveres til Worxmate.
    • har oppfylt alle obligatoriske krav og forpliktelser til å varsle eller innhente tillatelse fra relevante myndigheter for behandling av personopplysninger.
    • har oppfylt sine forpliktelser til å gi relevant informasjon til registrerte om behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende lover om personopplysninger.
    • samtykker i at Worxmate har gitt forsikringer om implementering av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er tilstrekkelige til å beskytte personvernet og personopplysningene til datafag.
    • ved bruk av tjenestene som tilbys av Worxmate i henhold til tjenesteavtalen, overfører ingen sensitive personopplysninger, eller data relatert til kriminelle overbevisninger og brudd på Worxmate. Hvis en slik overføring oppstår, kan ikke Worxmate holdes ansvarlig for feil behandling av disse sensitive personopplysningene.
    • skal opprettholde en oppdatert oversikt over typer og kategorier av personopplysninger som han behandler.

6 Bruk av underassistenter og dataoverføring

6.1 Som en del av levering av tjenester til Kunden i henhold til tjenesteavtalen og denne avtalen, kan Worxmate bruke underleverandører i underrådgivningsrollen. Slike underleverandører kan være søsterselskaper av Worxmate AB eller eksterne underleverandører (tredjeparter) i eller utenfor EU. Worxmate skal sørge for at underleverandører er enige om at underleverandører godtar med kontrakt om å påta seg ansvar som tilsvarer forpliktelsene som er fastsatt i denne avtalen.

6.2 Nåværende underleverandører med tilgang til personopplysninger publiseres på Worxmate Privacy-nettstedet http://www.worxmate.se/dataskydd/ som gjennom denne avtalen har blitt akseptert som assistenter av Kunden.

6.3 Kunden kan når som helst be om en fullstendig oversikt og mer detaljert informasjon om underleverandørene som er involvert i leveringen av tjenesten i henhold til tjenesteavtalen.

6.4 Hvis underleverandørene befinner seg utenfor EU, skal Worxmate sørge for at overføringen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Kunden gir herved Worxmate myndighet og myndighet til å sikre passende juridisk grunnlag for overføring av personopplysninger utenfor EU på vegne av Kunden, for eksempel ved å signere EUs standard kontraktsklausuler på vegne av kunden eller overføre personopplysninger i samsvar med EU/US Privacy Shield.

6.5 Kunden skal varsles før det gjøres endringer i underleverandører som behandler personopplysninger. Hvis den nye underleverandøren er bevist å ikke overholde gjeldende databeskyttelseslovgivning og underleverandøren fortsetter å overholde gjeldende personvernlovgivning, etter at Worxmate har fått rimelig tid til å sikre at underleverandøren overholder forskriften, kan Kunden si opp avtalen. En slik oppsigelse kan innebære retten til å si opp tjenesteavtalen, helt eller delvis, i henhold til oppsigelsesklausulene i de respektive tjenestekontraktene. En viktig del av slike vurderinger skal være i hvilken grad underleverandørens behandling av personopplysninger er en nødvendig del av tjenestene som tilbys i henhold til tjenesteavtalen. En endring av underleverandør skal i seg selv ikke anses som et brudd på tjenesteavtalen.

6.6 Ved å signere denne avtalen godtar Kunden at Worxmate bruker underleverandører som beskrevet ovenfor.

7 Sikkerhet

7.1 Worxmate er forpliktet til å gi et høyt sikkerhetsnivå i sine produkter og tjenester. Worxmate gir sikkerhetsnivået gjennom organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak, i samsvar med kravene til informasjonssikkerhet som er beskrevet i artikkel 32 i Gdpr. Videre er det interne rammeverket for databeskyttelse som brukes av Worxmate AB ment å beskytte konfidensialitet, integritet, nøyaktighet og tilgang til personopplysninger. Følgende tiltak er av særlig betydning i denne sammenheng:

    • Klassifisering av personopplysninger for å sikre implementering av sikkerhetstiltak som tilsvarer risikovurdering.
    • Evaluering av bruken av kryptering og pseudonymisering som risikoreduserende faktorer.
    • Begrensning av tilgang til personopplysninger til de som trenger tilgang til å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen eller tjenesteavtalen.
    • Bruk av systemer som oppdager, gjenoppretter, forhindrer og rapporterer brudd på personopplysninger.
    • gjennomføringen av sikkerhetsanalyser for å vurdere kvaliteten på gjeldende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger, med tanke på kravene i gjeldende personvernlovgivning;

8 Revisjonsrettigheter

8.1 Kunden har rett til å gjennomføre årlige revisjoner av Worxmates overholdelse av vilkårene i avtalen. Hvis loven krever det, kan Kunden be om revisjoner oftere. Siden Worxmate ABs tjenester er flerbrukermiljøer, gir Kunden Worxmate strømmen, av sikkerhetsgrunner, til å bestemme at revisjon skal utføres av en nøytral tredjeparts revisor valgt av Worxmate.

8.2 Hvis det forespurte revisjonsområdet er inkludert i en ISAE-, ISO- eller lignende revisjonsrapport utført av en kvalifisert tredjepartsrevisor i løpet av de foregående 12 månedene, og Worxmate bekrefter at det ikke er noen kjente vesentlige endringer i de gjennomgåtte tiltakene, godtar Kunden denne revisjonsrapporten i stedet for å be om en ny revisjon av tiltak som allerede er gjennomgått.

8.3 Hvis Kunden ikke godtar den nøytrale tredjepartsrevisoren valgt av Worxmate AB, kan Kunden sammen med Worxmate AB velge en annen nøytral tredjepartsrevisor.

8.4 Kunden vil bære eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med de forespurte revisjonene. Hjelp fra Worxmate som overskrider standardtjenesten som tilbys av Worxmate og/eller Worxmates underleverandører for å overholde gjeldende databeskyttelseslover, vil bli belastet.

9 Varighet og oppsigelse

9.1 Denne avtalen er gyldig så lenge Worxmate behandler personopplysninger på vegne av kunden i henhold til gjeldende tjenesteavtale.

9.2 Avtalen utløper automatisk når serviceavtalen utløper. Ved opphør av avtalen vil Worxmate slette eller returnere personopplysninger som behandles på vegne av Kunden, i samsvar med gjeldende klausuler i den respektive tjenesteavtalen. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal kostnaden for slike tiltak være basert på;
(i) timepriser for Worxmates tid og
(ii) kompleksiteten i den forespurte prosessen.

9.3 Worxmate kan beholde personopplysninger etter at avtalen er utløpt, i den grad loven krever det, med samme type tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som beskrevet i denne avtalen.

10 Ansvar

10.1 Ansvar for brudd på vilkårene i denne avtalen skal styres av ansvarsklausuler i de respektive tjenesteavtalene mellom partene. Dette gjelder også eventuelle overtredelser begått av Worxmate underleverandører.

11 Gjeldende lov og jurisdiksjon

11.1 Denne avtalen er underlagt gjeldende lov og jurisdiksjonen som er angitt i de respektive tjenesteavtalene mellom partene.

12 Kategorier av personopplysninger og registrerte

12.1 Siden Worxmates tjenester tillater kunden å behandle data vilkårlig i tjenestene, er det ikke mulig å generelt avsløre kategoriene av registrerte og personopplysninger som omfattes av behandling. Denne informasjonen er Kundens ansvar å registrere seg.

12.2 Kunden kan ikke overføre sensitive personopplysninger til Worxmate. Hvis en slik overføring oppstår, kan ikke Worxmate holdes ansvarlig for feil behandling av disse sensitive personopplysningene. Sensitive personopplysninger er definert i gjeldende personlig datalovgivning, dvs.

    • rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger,
    • helsedata;
    • detaljer om en persons seksuelle liv eller seksuell orientering;
    • medlemskap i fagforeninger;
    • genetiske eller biometriske data for å tydelig identifisere en fysisk person

12.3 Kunden kan heller ikke overføre personopplysninger knyttet til domfellelser i straffesaker og overtredelser.

13 Oversikt over gjeldende underleverandører

13.1 Nåværende underleverandører til Worxmate som har tilgang til Kundens personopplysninger rapporteres på https://www.worxmate.se/privacypolicy#personaldata_share